Wednesday, February 22, 2012

En sterkere rettsstat, et sterkere demokrati

En av de desidert morsomste tingene ved å være politisk aktiv, er å få være med på politikkutvikling. Det er også styrken til Venstre nå som partiet har begynt å virkelig vektlegge organisasjonsbyggingen. Det er lav terskel for å delta, og mange muligheter for å spille inn tanker.

En av dem er de politiske verkstedene som for eksempel Akershus Venstre arrangerer. Jeg har vært med før og jeg deltar igjen nå. Denne gangen leder jeg gruppa som skal se på rettstat, demokrati og frihet - et særdeles spennende felt! I forkant av årsmøtet i Akershus Venstre utarbeidet vi to forslag til politiske uttalelser, og én av dem ble vedtatt av årsmøtet på lørdag. Akkurat denne uttalelsen er mitt hjertebarn av de to. Her er den:


En sterkere rettsstat, et sterkere demokrati

Et levende demokratisk samfunn består av mer enn retten til å stemme. Det omfatter blant annet maktfordeling, åpenhet om maktutøvelse, og borgernes rett til å ytre seg, samles, og beskyttes mot utilbørlig inngripen fra myndigheter gjennom rettssikkerhet.Borgernes tillit til rettsstaten er en forutsetning for et levende demokrati, og både demokrati og rettsstat er avhengige av at borgernes rettigheter og friheter ivaretas.

Dessverre har vi i Norge de siste årene sett en forvitring av viktige rettsstatlige prinsipper samt et økende press på individets frihet, en innsnevring av den enkeltes private rom og flytting av makt fra borger mot stat. Akershus Venstre er dessuten svært bekymret over at det internasjonalt, og da spesielt i land vi regner som våre allierte, har oppstått en politisk aksept for å tilsidesette individets rettssikkerhet, så som retten til en rettferdig rettsak, prinsippet om at man er uskyldig til det motsatte er bevist, og retten til ikke å bli utsatt for tortur.

Vi støtter derfor Menneskerettighetsutvalgets innstilling om at sentrale menneskerettigheter som personlig frihet og integritet, personvern og personopplysningsvern, forenings- og forsamlingsfrihet, og rett til rettferdig rettergang bør innlemmes i Grunnloven. Dette vil hindre at et alminnelig stortingsflertall kan redusere eller fjerne borgernes rettigheter i løpet av en stortingsperiode.

I tillegg mener vi at det er behov for en gjennomgang av alle former for overvåkning og registrering som myndigheter og det offentlige gjør av borgerne; en evaluering av om disse tiltakene oppfyller formålet de ble innført for og om dette formålet kan sies å stå i forhold til den inngripen dette medfører i personvernet; og en reversering av de tiltakene som bryter med borgernes rettigheter. Stortinget settes på Eidsvoll 16. mai 2014 for å behandle endringene i grunnloven.

Wednesday, February 15, 2012

Uttaler meg om Ahus i avisa

For et par uker siden ba jeg Borghild Tenden stille et spørsmål til helseminister Strøm-Erichsen. Nes har i en årrekke måtte forholde seg til to sykehus - Kongsvinger og Ahus - og med innføringen av samhandlingsreformen i januar i år begynner hele opplegget å bli latterlig. Jeg ba Tenden spørre om helseministeren kunne forsikre at arbeidet med strategisk utviklingsplan for helseregionen, og dermed den forventede avklaringen om Nes kommunes sykehustilhørighet, ikke blir forsinket.

Det gledelige med svaret fra Strøm-Erichsen var at det kom raskt. Det skuffende (men kanskje ikke så overraskende) var at det var både vagt og uforpliktende.

Nå har uttalt meg i media om saken.