Friday, July 1, 2011

Svar til Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet har utfordret de politiske partiene i Nes om dagens satsing på kunnskapssamfunnet i barnehager og skoler. Her er svaret fra Nes Venstre, ført i pennen av meg:

Svar til Utdanningsforbundet

I lørdagens avis stilte Utdanningsforbundet noen spørsmål til de politiske partiene i Nes om barnehager og skoler. Nes Venstre er glad for at Utdanningsforbundet løfter frem dette viktige temaet og stiller spørsmål ved dagens satsing på kunnskapssamfunnet.

Barnehager er et frivillig tilbud som stadig flere barn tar del i. Venstre mener derfor det er viktig å utvikle kvaliteten i barnehagene, bl.a. gjennom å sikre tilstrekkelig mange kvalifiserte pedagoger. Gjennom kunnskapskampanjen Venstre foretok tidligere i år ble vi oppmerksomme på den utstrakte bruken av dispensasjon for pedagogiske stillinger i barnehagene.

En del av problemet bunner i at det et stor mangel på førskolelærere generelt, og Nes konkurrerer med både Oslo og nærliggende kommuner om førskolelærere. På bakgrunn av dette mener Nes Venstre det er gunstig å ta vare på de gode medarbeiderne som allerede eksisterer i barnehagene i dag. Vi ønsker derfor å legge til rette for at fagarbeidere i barnehager hvor det ikke er nok pedagogisk personale kan videreutdanne seg til førskolelærere.

Utdanningsforbundet spør videre om lærertettheten i Nes. Venstre ønsker en høyere lærertetthet i Nes, men vi tror at det ikke er nok å snakke om lærertetthet alene. Vi må også se på hvordan vi bruker de lærerressursene som allerede finnes i skolen.

Venstre vil at lærere først og fremst skal bruke tiden sin på elever og på planlegging. Vi vil derfor jobbe for å redusere byråkratiet i skolen, både lokalt og nasjonalt, slik at lærere kan bruke tid på undervisning heller enn skjemautfylling. I tillegg mener vi det kan være gunstig å få flere tjenester inn i skolen slik at lærere kan være lærere mens andre kan ta seg av de sosiale utfordringer og det forebyggende arbeidet som i dag ofte har falt over på lærere.

Når det gjelder videreutdanning, deler vi Utdanningsforbundets bekymringer. Venstre ønsker en betydelig større satsing på videreutdanning av lærere enn det vi har i dag. Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er selve grunnsteinen i skolen. Flere undersøkelser viser at gode lærere gir tilsvarende gode læringsresultater hos elevene. Det er således åpenbart at vi må satse på lærernes kompetanse dersom vi ønsker å gjøre norsk skole enda bedre, og Venstre har tatt opp spørsmålet om kompetanseheving av lærere en rekke ganger i Stortinget.

Mange av plassene for videreutdanning av lærere blir ikke benyttet, ikke bare her i Nes, men over hele landet. Nesten alltid er det stram kommuneøkonomi som legger hindringer i veien. Venstre mener derfor at staten må ta en større del av denne kostnaden. Vi la senest i fjor sommer frem et representantforslag om å øke den statlige andelen av finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere i en overgangsperiode, slik at man får systemet for videreutdanning til reelt sett å fungere. Forslaget falt, så vi løftet problemstillingen nok en gang i spørretimen i november i fjor, og vi vil fortsette å arbeide for at det skal bli enklere for lærere å videreutdanne seg.

Venstre tar skolen på alvor. Derfor drar vi ut og lytter til lærere og skoleledere lokalt. Derfor satser vi på kunnskap og kvalitet i videregående opplæring på fylkesnivå. Og derfor jobber vi aktivt på Stortinget ved hele tiden å vektlegge læreren som den viktigste ressursen i norsk skole.


No comments: